In de ‘Parel van Grote Waarde’, vinden wij de woorden die God tot Abraham sprak: De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zeide: Dezen zal Ik tot mijn heersers maken; want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag dat zij goed waren; en Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een van hen; gij waart gekozen eer gij geboren waart. (Abraham 3:22-23.)

Nu beginnen wij ook iets te begrijpen van de betekenis van de Schrift in de Openbaringen, waar door Johannes een gebeurtenis wordt beschreven, die vóór de schepping van de stoffelijke aarde, waarop wij leven, had plaatsgevonden. “Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.” (Zie Openbaring 20:7-9.)

Nu we op de aarde zijn, zijn wij achter een sluier vandaan gekomen waardoor wij van dit alles niet meer weten. Toch willen we weten waar we vandaan zijn gekomen en waar we naartoe zullen gaan. Volgens deze Schriftteksten bestonden wij als geest voordat we naar deze wereld kwamen. Wij bezochten de raadsvergaderingen in de hemel voordat de fundamenten van de aarde waren gelegd. Wij zongen in vreugde samen met de hemelse scharen toen de fundamenten van de aarde werden gelegd en toen het plan van ons bestaan op deze aarde en de verlossing in detail werd uitgewerkt. Wij bevonden ons daar; we toonden interesse en namen deel aan deze grote voorbereiding. We waren ontegenzeggelijk aanwezig in die raadsvergadering toen Satan zichzelf aanbood als de heiland van de wereld, op voorwaarde dat hij daarvoor de eer en heerlijkheid van de Vader zou krijgen. Maar Jezus zei: “Vader, uw wil geschiede en U zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.” (Mozes 4:2.) Omdat Satan tegen God rebelleerde en de vrije wil van de mens wilde vernietigen, werd hij door God verworpen en door Hem uitgeworpen, maar Jezus werd aanvaard.

Wij waren daar als geest bij aanwezig en hebben deelgenomen aan al die gebeurtenissen. We waren zeer betrokken bij de uitvoering van die grote plannen en doeleinden; we begrepen ze en ze werden ten gunste van ons verordend. Wij zijn naar deze aarde gekomen om een lichaam op ons te nemen, zodat wij gelijk Jezus Christus kunnen worden, ‘geschapen naar zijn beeld en gelijkenis’, vanaf het begin van de schepping tot nu toe, en dat zal zo blijven doorgaan tot de laatste dagen van de aarde, totdat de geesten die bestemd zijn om naar deze wereld te komen, zijn gekomen en hun zending in het sterfelijk leven hebben volbracht. (Gospel Doctrine, blz. 93–94.)

Ik zie de mens als de kroon op het werk van God op deze aarde, het meesterstuk van wie wij uit openbaring leren dat hij het nageslacht is van onze eeuwige God, die de Schepper is van al wat leeft. Ik zie dit alles en kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit niet toevallig tot stand is gekomen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. (Zie “Wachten op de Heer: uw wil geschiede”, Robert D. Hales.)