Elk lid, van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, die tevens een zendeling is heeft er goed over nagedacht over zijn plicht om de mensen te waarschuwen. Wat voor gevoel zal het hem geven wanneer hij beseft dat hij misschien voor God zal moeten staan om verantwoording af te leggen voor de zonden van hen die hij had moeten onderwijzen?

Hij kan het eerste presidium en de twaalf apostelen niet ontlopen. Als Hij ooit die eeuwige glorie wil verwerven, die God de getrouwen belooft, zal hij ze moeten passeren. Als hij zijn verhoging binnengaat, zal het zijn omdat zij als diensknechten van God, hem toestaan voorbij te gaan, zoals de openbaring zegt, de engelen en goden voorbijgaan die daar gesteld zijn, naar onze verhoging. (George Q. Cannon.)

Hij weet dat Christus in vroeger dagen tegen zijn apostelen heeft gezegd dat zij op twaalf tronen zouden zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Paulus zegt: “De Heiligen zullen de wereld oordelen”. Dat is waar. Joseph Smith staat dan aan het hoofd en daarna iedere man op zijn eigen plaats, na hem, totdat hij bij de ouderling komt, de nederigste ouderling van de kerk die het herstelde evangelie van de Zoon van God verkondigd heeft aan de bewoners van deze wereld. Hij zal als een rechter nederzitten om hen te oordelen die zijn getuigenis ontvingen of hen die het verwierpen. Hij zal als een snelle getuigenis staan voor de oordeelstroom van God tegenover dit geslacht. Hij zal zijn stem verheffen en getuigen van datgene wat hij gedaan heeft en de mensen zullen veroordeeld worden, en mannen en vrouwen zullen gerechtvaardigd worden volgens het getuigenis van de getrouwe diensknechten van God, een ieder op zijn eigen plaats. (JD, 23:361, 362.)

“Heden volbrengen de zendelingen van deze kerk dit gebod: Het herstelde evangelie met anderen delen, door naar alle landen waar de deuren geopend zijn, te gaan, het herstelde evangelie te prediken en bekering tot het volk te roepen, en te getuigen van de herstelling van het evangelie.

     Terwijl ze dit doen behoren de zendelingen bepaalde geboden in gedachten te houden, namelijk: dat ze niet alleen worden uitgezonden om te prediken, te getuigen, en mensen te bekeren voor de wederkomst van de Heer, en de vestiging van zijn koninkrijk om de aarde te regeren, maar ook om alle mensen te waarschuwen door de macht van dat gezag van God dat in hen is. Zij die acht slaan op hun leringen en zich bekeren, zullen in de kerk komen en gerekend worden onder hen die de verbonden van het herstelde evangelie hebben ontvangen. Zij die weigeren gehoor te geven, worden zonder verontschuldiging gelaten, want de Heer heeft in de volgende woorden gezegd:

     “Ziet, Ik zend u uit om tot het volk te getuigen en het te waarschuwen; en het betaamd een ieder, die gewaarschuwd is, zijn naaste te waarschuwen.

     Daarom hebben zij geen verontschuldiging, en hun zonden rusten op hun eigen hoofd.” (LV 88:81-82.) (Joseph F. Smith, “Our Responsibility to warn The World.)

Als wij het kwaad op de loer zien liggen, als wij de gevaren zien waarmee de mensen geconfronteerd worden, en in het bijzonder de heiligen der laatste dagen, dan is het onze plicht een waarschuwende stem te verheffen en niet alleen ten behoeve van de heiligen der laatste dagen en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.