Hoe onnadenkend is het om aan te nemen dat met de Bijbel het woord van God is afgesloten, dat deze reeds volledig is. Dat Hij een grens heeft gesteld, dat Hij niets meer zal openbaren en tot de mensen zal spreken. Wie zou God tegen kunnen houden wanneer Hij als Vader steeds weer tot zijn kinderen spreekt, of wil spreken?

Wie geeft u het recht om te beweren dat alleen de Bijbel voldoende is en dat u verder geen woord meer nodig hebt? U, die elke nieuwe openbaring afwijst, bevindt zich eigenlijk in diepe geestelijke duisternis en in die donkerheid van geest begrijpt u ook de Bijbel niet, want u begrijpt de geestelijke zin van de letters niet, anders zou u in dat boek ook de aanwijzingen vinden die naar zijn voortdurende openbaringen leiden en dan zou voor u ook het “werkzaam zijn van zijn Heilige Geest” begrijpelijk en voelbaar zijn.

Hoe arm zou u zijn als u zich tevreden zou moeten stellen met een boek die uitlegt dat u zelf niet meer in staat bent te onderzoeken. Dat u niet meer de zuivere waarheid van boven gegeven kan worden, waaraan u de maatstaf zou kunnen aanleggen dat u zichzelf ophoudt in de volledige waarheid?

U, die alleen de Bijbel laat gelden is eigenlijk nog niet doorgedrongen in “het Woord” want u hebt het alleen met uw verstand gelezen, maar niet de Heilige Geest in u laten spreken, Die u onderwijst en over de geestelijke zin van het Woord opheldering geeft. Hierdoor kan God u niet zijn waarheid binnenleiden want u loochent zijn werkzaam zijn en verdenkt zijn dienaren van omgang met zijn tegenstander. U ontkent dat Hij de wil en de macht heeft te spreken tot diegenen die zich in vol geloof Hem hun dienst aanbieden en die daarom ook in staat zijn, Zijn stem in zich op te nemen.

Dit nu is in uw nadeel, want door het op voorhand afwijzen van het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote waarde wat ook Gods woord is bewijst u dat u eigenlijk een dode christen bent, want een levend christendom is werkzaam in zijn liefde en dat zou ook het aanvoelen van de Heilige Geest met zich mee moeten brengen. U zou dan de woorden in de Bijbel begrijpen, de beloftes die God u geeft en die erop wijzen, dat Hij Zichzelf zal openbaren aan diegenen die zijn geboden onderhouden.

Hoe zou u zijn beloften willen interpreteren, wanneer u nieuwe openbaringen loochent? Zou u Jezus willen logenstraffen wanneer Hij zijn “Trooster” aankondigt Die u binnen zal leiden in alle waarheid? Hoe verstaat u deze woorden die vervuld moeten worden aangezien elke belofte wordt vervuld die Hij de mensen kinderen gaf ten tijde van zijn leven op aarde?

En waarom wilt u niet geloven? Is dat omdat het u ontbreekt aan innerlijk leven of de werking mist van de Heilige Geest? Als u hoogmoedig of arrogant bent zult u ook nooit een openbaring van God kunnen ontvangen, want alleen de deemoedige schenkt Hij zijn genade.

Nooit zal zijn liefde voor zijn schepselen ophouden en nooit zal Hij daarom verzuimen u aan te spreken, als de voorwaarden daarvoor maar aanwezig zijn. En steeds zal zijn woord klinken voor diegenen die van goede wil zijn, tot wie de Vader kan spreken als tot Zijn kinderen en die een levend geloof in Hem hebben want de Zijnen zullen zijn stem herkennen want aan hen kan Hij zich openbaren en dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.