Gordon B. Hinckley, voormalig president van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ (1995-2008), heeft gezegd: “Wij zijn letterlijk christenen, en steeds meer mensen gaan dat erkennen. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat we geen christenen waren. Ze gaan nu beseffen dat we dat wel degelijk zijn en dat we een belangrijke en dynamische godsdienst hebben die op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Uiteraard aanvaarden we Jezus Christus als onze Leider, Koning en Heiland, de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de wereld, de enige volmaakte man die ooit op aarde heeft geleefd, de levende Zoon van de levende God. Hij is onze Heiland en Verlosser, en door zijn zoenoffer kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bidden en aanbidden in de naam van Jezus Christus. Hij is de kern van ons geloof en staat aan het hoofd van onze kerk. Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande Jezus Christus en getuigt van zijn goddelijke aard, zijn leven en zijn verzoening.”

Tim zegt: “Mij wordt vaak de vraag gesteld of mormonen christenen zijn. De officiële naam van onze kerk is ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Het woord ‘mormoon’ is een bijnaam die ons door andere kerken is gegeven omdat we in het Boek van Mormon geloven. Onze kerk is de Kerk van Jezus Christus. Wij aanbidden Christus als onze Heiland en Verlosser. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Wij leven zijn geboden na en bidden in zijn naam. Wij zijn wel degelijk christenen. We aanbidden Mormon niet. Mormon was een profeet die vroeger op het Amerikaanse continent leefde. Hij heeft alle boeken van verschillende profeten in één boek verzameld, het Boek van Mormon genoemd.”

Deborah Dushku Gardner zegt: “Jazeker! Mormonen zijn zeker christenen! Wij geloven in Jezus Christus, dezelfde Jezus Christus uit de Bijbel. Zijn moeder was de maagd Maria, en Hij liet Zich dopen door zijn neef, Johannes de Doper. Hij had twaalf apostelen, met wie Hij het evangelie verkondigde. Hij genas, predikte, verrichtte wonderen, diende anderen en had ze lief. Hij stierf aan het kruis in Getsemane. Op de derde dag na zijn dood stond Hij op uit het graf. En Hij leeft nu als herrezen Persoon. Hij is onze Heer, Heiland en Verlosser. Wij geloven dat we alleen door onze Heiland, Jezus Christus, het eeuwig heil kunnen ontvangen.”

Ron zegt: “Wij geloven dat de Bijbel een testament van het leven en de zending van Jezus Christus is. Wij geloven ook dat het Boek van Mormon eveneens een testament aangaande Jezus Christus is. Als lid van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ spreken we over Christus, verheugen we ons in Christus en prediken we Christus. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, is het fundament van het Boek van Mormon en de kerk. Ja, mormonen zijn christenen.”

Kelly zegt: “Dat vind ik een van de eenvoudigste vragen. Natuurlijk geloof ik in Jezus Christus. Hij is het fundament van alles wat ik doe! Hij is mijn hoop, geloof, Verlosser en vriend. Ik ben dankbaar dat ik zijn voorbeeld heb om me door de beproevingen van het dagelijks leven te leiden. Zonder zijn verlossende genade zijn we niets!” En dit is ook mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.